ebdüleziz ezimi qedim

Monday, January 30, 2006

مبارزه ضد نژاد پرستي در آذربايجان شروع شده و خاموش نخواهد شدگزارش سفر حجت الاسلام عظيمي قديم به چند شهر آذربايجان

مبارزه ضد نژاد پرستي در آذربايجان شروع شده و خاموش نخواهد شد.

حركت جبهه خلق مسلمان و آيت الله شريعتمداري حركتي ايدئولوژيك بود كه بعضي از حقوق ملي آذربايجان نيز در آن لحاظ شده بود پس مطابق با خواسته هاي ملي ما نبود اما قيام 21 آذر پيشه وري كاملا با خواسته هاي ملي ما مطابقت دارد

شاهين حسني«يوجه لردن يوجه تنگريم، كيمسه بيلمز نئجه تنگريم»

از كتاب ده ده قورقورد

حجت الاسلام عبدالعزيزعظيمي قديم درست بعد از عزيمت از سفر خارج خود حكم جديد دادگاه روحانيت مبني بر 15 ماه زندان 5 سال ممنوعيت از حضور در استانهاي شمال غرب كشور، 5 سال ممنوعيت خروج از كشور و 10 سال خلع لباس روحانيت را دريافت داشته و بعد از يك شب استراحت در منزل شخصي خود واقع در شهر مقدس قم به تبريز آمدند. بنظر مي رسد اين حكم كه در زمان اقامت ايشان در سوئد به خانواده شان ابلاغ شده به منظور ايجاد شبهه در ايشان براي برگشت به وطن بوده تا از وجود موثر ايشان در بطن حركت ملي آذربايجان جلوگيري شود اما حاج آقا عظيمي در يكدست خود قرآن و در دست ديگر كتاب ده ده قورقود را گرفته و به استعانت از 14 معصوم به وطن برگشته و مصمم اند تا مبارزه بر حق ملي آذربايجان را همراه و همگام باشند .

حاج آقا عظيمي در زندگي شخصي خودشان بسيار مقيد به رعايت شعائر اسلام هستند گاهي نيز به دوستان نزديك خود كه تقريبا همگي از جمله ملتچي ها هستند در مورد بجاي آوردن وظايف ديني علي الخصوص نماز سفارش مي كنند . با وجود اين شخصي روشنفكر بوده و اعتقادي به اجبار در دين ندارد . {...} در گفتارشان و بخصوص در صحبتهاي رسمي خود سعي دارند كلمات اصيل تركي بكار ببرند . ايشان در مورد مسائل سياسي استعداد خاصي دارند اما فرصت مطالعه ايشان بسيار كم است . چند روزي كه در خدمتشان بودم دريافتم كه تمام توجه ايشان به آذربايجان است . ايشان با اعلام قبلي خودشان و با دعوت فعالين حركت ملي در شهرهاي مراغه ، قوشاچاي ، سولدوز ، بناب و ميانه به اين شهرها سفر كرده و از نزديك با آنها ديدار نمودند . جلسات سخنراني كه گاه به مكالمه خودماني تبديل مي شد گاهي تا دير هنگام به طول مي كشيد .

بعضي از بيانات مهم ايشان كه در اين سفرها ابراز داشتند در 14 مورد تنظيم كرده ام .

1- حركت ملي آذربايجان و دين مبين اسلام هيچ منافاتي با هم ندارند و رابطه بين آنها رابطه ظرف و مظروف است . اگر مليت نباشد ظرفي نيست كه بخواهيم محتوايي به اسم دين و اسلام در آن داشته باشيم .

2- حق و حقوق ملي تركهاي آذربايجان را طالبيم . اگر اين حق و حقوق با حفظ تماميت ارضي ايران و در چارچوب ملي ايران اعاده شود كه چه بهتر و گرنه روشهاي ديگري نيز هست كه ابائي از طرحشان نداريم .

3- حكم اسلام در مورد اعمال غير انساني ارامنه عليه تركهاي مسلمان آذربايجان جهاد است در حاليكه رژيم جمهوري اسلامي با كمكهاي مادي و معنوي از جمله ارسال گاز شهري به ارامنه اشغال مناطق مسلمان نشين آذربايجان توسط آقايان ارامنه را تاييد مي كند .

4- خداوند در قرآن كريم اختلاف زبان و مليت را از آيات خود مي داند و كساني كه با استفاده از بيت المال مسلمانان ترك و كرد عرب و بلوچ و ... سعي در از بين بردن هويت ملي اين اقوام مي كنند و بعبارت ديگر مي خواهند زبان فارسي را بين اين ملت ها گسترش دهند دچار عملي غير انساني و غير اسلامي شده و نيات نزاد پرستانه خود را زير لواي اسلام پنهان مي كنند.

5- ضمن تشكر از آذربايجانيان مقيم اروپا و بخصوص اعضاي «فدراسيون آذربايجان» در سوئد بخاطر زحمات بي شائبه شان در رابطه با دعوت بنده به اروپا و راهنمائي بنده در ابلاغ و رساندن صداي مظلوميت تركهاي آذربايجان به گوش مجامع اروپائي، معتقدم فعالين حركت ملي آذربايجان داخل كشور حداقل يك سروگردن از اين دوستان بالاترند. و در مواردي برتري فعالين داخل كشور در سطحي غير قابل مقايسه با فعالين خارج است.

6- راه آزادي آذربايجان را در حضور گسترده و قاطع ملت در اجتماعات اعتراض آميز عليه دولت و واهمه نداشتن ملتمان از مجازات و زندان مي دانم.

7- مبارزه ضد نژاد پرستي در آذربايجان شروع شده و خاموش نخواهد شد. براي گسترش زبان ومليت فارسي و تحميل آن به ساير مليتهاي ايران بخصوص تركهاي آذربايجان و ادامه حمايت از ارامنه بر ضد مسلمانان جمهوري آذربايجان بايد از روي جنازه ما بگذرند.

8- فعالين حركت ملي آذربايجان بايد بين خودشان رئوف و مهربان بوده و گذشت داشته باشند و عليه دشمن مشتركشان كه چشم طمع به سرزمينشان داشته و در صدد امحاء زبان و فرهنگ و مليت آنها هستند متحد شوند . فعال حركت ملي بايد شجاع باشد .

9- از نقطع نظر شريعت اسلام و قانون اساسي كشور عملي مرتكب نشده ام كه مشمول چنين مجازات غير اسلامي و غير انساني شوم. اما با وجود اينكه به آزادي خدادادي ام كه تحفه ايست الهي و لباس روحانيت كه تحفه امام زمان است و هم چنين همراهي با ملتم بسيار علاقمندم،‌اگر اينها و ساير حقوق بنده را از من سلب كنند باز دست از مبارزه نخواهم شست. اولويت ما اعاده حقوق اوليه آذربايجان است نه حقوق شخصي خودمان.

10- جنبش فمنيزم در آذربايجان را در معناي حضور خواهران ديني و ملي خود در صحنه هاي سياسي و اجتماعي و بخصوص فعاليت در زمينه احيائ فرهنگ ملي آذربايجان و مبارزه براي اعاده حقوق ملي مان محق و بسيار مي دانم . البته به كيفيتي كه در شان زن مسلمان آذربايجاني است . مطرح شدن زن در جامعه به مثابه يك كالاي تزيين شده چيزي است كه حتي فمنيستهاي دو آتشه نيز با آنان تحت عنوان پورنوگرافي سخت مخالفند چه برسد به ما كه معتقد به اسلام هستيم .

11- اسلام ديني انترناسيوناليستي است و به همه انسانها با يك ديد مي نگرد اما در اسلام نيكي به والدين در مرتبه اول سفارش شده و سپس نيكي به اقوام و نزديكان . با اين حساب دوستاني كه مظلوميت ملت خود را ناديده انگاشته و در راستاي رفع تبعيض و اعاده حقوق مردمي ديگر در غير آذربايجان قدم برمي دارند سخت در اشتباهند .

12- دوستان نبايد حركت ملي آذربايجان را به ايدئولوژي هاي مختلف بسته و حركت را به چپ و راست بكشند . تا زماني كه حقوق ملي ما اعاده نشده اولويت تنها با مسئله آذربايجان است .

13- تاريخ آذربايجان نشان مي دهد كه تغيير رژيم بدون داشتن برنامه اي هدفدار به نفع تركهاي آذربايجان نيست . هدف مبارزه ما نبايد در تغيير رژيم متمركز شود . ما بايد ملت خود را هويت طلب بار آورده و براي مقابله با بحرانهاي احتمالي آينده و تغيير وضع ملي كنوني مان آماده سازيم .

14- حركت جبهه خلق مسلمان و آيت الله شريعتمداري حركتي ايدئولوژيك بود كه بعضي از حقوق ملي آذربايجان نيز در آن لحاظ شده بود پس مطابق با خواسته هاي ملي ما نبود اما قيام 21 آذر پيشه وري كاملا با خواسته هاي ملي ما مطابقت دارد و بر خلاف تبليغات رژيمهاي فارس پرست ضد مذهبي نبوده و دلايلي وجود دارد كه نشان مي دهد پيشه وري مقيد به اسلام بوده و كمونيزم تنها روشي سياسي و اجتناب ناپذير در آن دوران بر عليه ديكتاتوري بوده . در دوران حكومت يكساله هم پيشه وري با دين و خادمين ديني برخورد محترمانه اي داشته است .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home