ebdüleziz ezimi qedim

Saturday, November 19, 2005سخنراني حجت الاسلام عظيمي قديم در مراسم بزرگداشت 91 سالگرد شهادت سردار ملي

اگر هشتاد سال هم محبوسم كنيد نمي ‌توانيد مرا از راه مقدسي كه در پيش گرفته‌ام بازداريد


سخنراني حجت الاسلام عظيمي قديم در مراسم بزرگداشت 91 سالگرد شهادت سردار ملي

اگر هشتاد سال هم محبوسم كنيد نمي ‌توانيد مرا از راه مقدسي كه در پيش گرفته‌ام بازداريد


بسم الله الرحمن الرحيم

سوروشدوم وطنين سؤيله‌دي زنجير
سوردوم ميليتين سؤيله‌دي زنجير
سوردوم آنا ديلين سؤيله‌دي زنجير
دئمك اسير ميللتين هر شئيي زنجيردير، زنجير، گئنه ‌ده زنجير


همانطوري كه مي‌بينيد صداي بلندگوهاي صحن‌هاي حرم را تا حد امكان بلند كرده‌اند تا صداي آزاديخواهي ما را تحت الشعاع قرار دهند برادران مي‌بينيد كه اينها از مذهب چه سوء استفاده‌هايي مي‌كنند اينها بايد بدانند مذهب هدف است و يا راهي به سوي هدف غايي و آن هم سير الي الله، سعادت دنيا و آخرت. نه وسيله‌اي براي خواسته‌هاي شيطاني كه همانا بايكوت كردن صداي عدالتخواهانة ما! اين كار نهايت ظلم به مذهب است كه ظاهرا براي اينها مهم نيست.

ملت ما بايد به خودش متكي باشد اتكاء بعضي از فعالان به كشور آمريكا و اميد آزادي‌بخشي از آن كشور انتظار عبث و بي‌هوده‌اي است چرا كه اولا مشخص نيست آمريكا به اين كشور مي‌آيد يا نه و ثانيا طمع آمريكا از اينان اگر بيشتر نباشد كمتر نيست و هر كسي كه انتظار فرج از كشور بيگانه مي‌كشد قطعا در آرزوي خود خواهد پوسيد.

آمريكا اگر حق ملتي را مي‌داد حق تركمن‌هاي عراق را مي‌داد اگر مي‌بينيد كه كردهاي عراق امروز حقوق تقريبا مساوي با اعراب اين كشور دارند قبل از آمريكا به اين حقوق رسيده بودند و فرداي حضور آمريكا نزاع‌هاي ايدئولوژيك مجالي به مطالبات ملي نخواهد داد و فعالان و ساير مردم در گروه‌بندي‌هاي ايدئولوژيك هضم خواهند شد. ملت ما بدون هرگونه چشمداشت و وابستگي خود قادر است حقوق پايمال شدة خود را از نژادپرستان بازستاند

و اگر از دوستاني كه در داخل خارج در مورد اينجانب فعاليت كرده و پروندة اين جانب را به نهاد‌هاي بين‌المللي رسانده‌اند نهايت امتنان را دارم اما ما آن روز خوشحالتريم كه با دوستان همفكرمان دست در دست هم در داخل كشور بدون توجه به فشارهاي اطلاعاتي و انتظاماتي قدم به قدم به سوي آزادي رفته باشيم.

(با اشاره به اظهارات هاشمي رفسنجاني مبني بر ادامه سياست‌هاي فرهنگي رژيم سابق در قبال اقوام ايراني كه همان روز در سمينار بزرگداشت ابوالفتوح رازي:)

روزگاري حاكمان اين كشور مي‌خواستند با نژادپرستي مملكت اداره كنند و مرام خويش را با صداقت به مردم مي‌گفتند اما اينها نان و نمك اسلام و امت اسلامي را مي‌خورند و بيشتر از آنها به شئونيزم فارس تكيه مي‌كنند اينها خيال مي‌كنند مي‌شود يك مملكت را با شئونيزم فارس ، يكدست و يك‌صدا و بالاخره بدون دردسر بر آن كشور حكومت كرد و يا خيال مي‌كنند عده‌اي را با شعارها و مظاهر اسلامي و عده‌اي ديگر را با ايده‌هاي ناسيوناليستي تحت حكومت راضي نگه خواهند داشت. ابتدا بايد بدانند كه اين دو ايدئولوژي (اسلام و شئونيزفارس) با همديگر در تضاد هستند و ثانيا مگر از روي جنازة ما فرزندان آذربايجان بگذرند كه نيات شئونيستي خود را در وطن ما پياده كنند.

ملت ما در مقابل قضات فارس‌زبان نه ادعاي خود را مي‌توانند ثابت كنند و نه توانايي دفاع از خود را دارند. ملت ما از تحصيل به نسبت به فارس زبانها عقب مانده‌اند و تحصيل‌كردگان ما نيز توان ابراز استعدادهاي نهفتة خود را ندارند چرا كه زبان فارسي براي اين ملت يك زبان بيگانه است و آنان نيز نسبت زبان تركي خودشان بيگانه‌تر.

سياست‌هاي اينها ملت ما را از آذربايجان كوچانده و به كارهاي حقارت‌آور در پايتخت و ساير شهرهاي باصطلاح فارس‌نشين سوق داد. اما امروز بايد بدانند كه ملت ما همانهايي كه در همان شغل‌هاي حقارت‌آور مشغولند براي خود آقا و ارباب هستند ديگر شهر قم يك شهر فارس‌زبان نيست؛ قم هم جزئي از آذربايجان ماست. ظاهرا از ازدياد ملت ترك در پايتخت نگران شده‌اند بگذار نگران باشند و از اين نگراني دق كنند. آيا اينها خيال مي‌كنند با امكاناتي كه متعلق به ملت ترك و ساير ملل كشور كثير الملة ايران است مي‌توانند همان ملل را به ذلت بكشانند. آيا اينها مي‌خواهند آذربايجان دوره مشروطيت را كه يك آذربايجان سرافراز بود پس از يك قرن به ذلت بكشانند؟! مگر ما مرده‌ايم كه بگذاريم ملت بزرگ آذربايجان به ذلت كشيده شود؟ هيهات منا الذله!

ما در مجاورت كشورمان چندين همسايه مسلمان داريم كه جمهوري آذربايجان هم مسلمان است و هم داراي مذهب تشيع و تنها يك كشور كافر و آن‌ هم محارب در مجاورت ما وجود دارد. سياست كشور ما در مورد اين دو كشور و مردم اين دو كشور دور از تعليمات و ارزشهاي اسلامي است. با كشور محارب برادر شده‌اند و با كشور مسلمان شيعه‌مذهب به جرم ترك‌بودنشان دشمني مي‌كنند. شايد خيلي‌ها خيال كنند اينها به‌خاطر اعمال دولتهاي اين دو كشور است؛ اما دوستان همة اين حرفها بهانه است. اين سياست‌هاي نجس در قبال مردم اين دو كشور است نه دولتهايشان. مردم ارمنستان هيچ مزيتي به‌جز آريايي بودن و ملت آذربايجان هيچ جرمي جز ترك بودن ندارند تا ديروز ما را متهم مي‌كردند كه حمايت از قاراباغ ، حمايت از دولت باكو و بيگانه‌گرايي است اما اكنون خودشان با دولت باكو بده‌بستان‌هاي سياسي و اطلاعاتي دارند. در حالي كه صداي اپوزيسيون‌هاي داخلي مخالف دولت باكو در دنيا پيچيده اينها اين اعتراضات و تحولات سياسي را به‌شدت بايكوت خبري كرده و از دولت باكو حمايت مي‌كنند. ما كدامين حرف و ادعاي اينان را باور كنيم؟ (خنده حضار)

فكر نكنند كه ما از حمايت‌هاي سياسي و اقتصادي اينها به نفع كشور غاصب ارمنستان بي‌خبريم آري خوب مي‌دانيم كه از پتروشيمي تبريز به‌سوي كشور محارب لوله‌هاي گاز كشيده مي‌شود آنهم به‌صورت سه شيفتي و شرم‌آورتر از آن اينكه ذخاير ملت ايران را با هزينه همان ملت به يك كشور محارب مي‌دهند و باز شرم‌آور است كه اين ذخيرة زيرزميني امت اسلامي در شهرهايي مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه چهارده سال است كه يك و نيم ميليون نفر از ملت مسلمان آنها از آن شهرها يعني شهرهاي قاراباغ بيرون ريخته شده‌ و در ساير شهرهاي آذربايجان آواره‌اند. آيا شهرهايي كه چهارده سال است كه ديگر بانگ الله اكبر از مناره‌هاي مساجد آنها شنيده نمي‌شود و جولانگه دشمنان اسلام شده است و خانه‌هاي مسلمانان مسكن ارامنه متجاوز شده است از نعمت گاز ملل ايران بهره‌مند خواهند شد. بهتر است در كنار لوله‌هاي گازكشي لوله‌هاي خون‌كشي نيز به ارمنستان بكشند و خون ما را نيز به اين خون آشامان ضد اسلام و ضدترك اتحاف كنند. چرا كه ما تمام توان خود را به‌كار خواهيم برد تا اين سياست‌هاي نژادپرستانه را ابتر بگذاريم. [شعار پرشور حضار: ياشاسين آذربايجان / محو اولسون ارمنستان] نكند به فكر پناهگاهي براي فرداي خود هستيد. اولا بدانيد كه شما تا زماني براي ارمنستان ارزش داريد كه حاكم بر كشور ايران باشيد و الا ارزشي براي كوچاريان نخواهيد داشت. و اگر حمايت‌هاي شما از ارمنستان قطع و اندكي سر شما به مشكلات ديگري مشغول شود ما ملت آذربايجان خود به حساب ارمنستان خواهيم رسيد.

آري، هشتاد روز مرا به جرم آزادي‌خواهي و عدالت‌خواهي در زندان نگه‌ داشتيد مطمئن باشيد هشتاد روز سهل است اگر هشتاد سال هم محبوسم كنيد نمي‌توانيد مرا از راه مقدسي كه در پيش گرفته‌ام بازداريد و شما چاره‌اي جز دست‌برداشتن از فارس‌گستري مخرب و نژادپرستي و آپارتايد آريايي و احقاق حقوق اقليت‌هاي ملي خاصه تركهاي ايران نداريد.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home