ebdüleziz ezimi qedim

Sunday, February 10, 2008دادگاه ویژه روحانیت قم برای واعظ آذربایجانی بی اعتنا به حکم خلع لباس، مجازات حبس وضع کردمیللی شورا- 19 بهمن 86:صدای آمریکا: بنا به گزارشهای خبری از ايران، دادگاهی در قم يک روحانی آذربایجانی را برای بی اعتنائی به حکمی که پوشيدن لباس مذهبی را در ملاء عام برای وی ممنوع ساخته بود، به مجازات يک سال حبس محکوم کرده است.
بنا به گزارشهای خبری از ايران، دادگاهی در قم يک روحانی آذربایجانی را برای بی اعتنائی به حکمی که پوشيدن لباس مذهبی را در ملاء عام برای وی ممنوع ساخته بود، به مجازات يک سال حبس محکوم کرده است.
بنا به گزارشها دادگاه قم در واکنش به اقدام عظيمی قديم که حاضر نشده بود به اين حکم عمل کند امروز برای وی مجازات حبس يک ساله ای وضع کرد عظيمی قديم شش ماه را برای فعاليت های سياسی اش در شهر تبريز در زندان گذرانده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home